Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a Zájemcem v souvislosti se zprostředkováním obchodních služeb a hypotečních úvěrů pro Zájemce prostřednictvím internetového portálu www.srovnavachypotek.cz.

Provozovatelem internetového portálu www.srovnavachypotek.cz je Dům pojistek, s.r.o. IČ: 292 86 131, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Ve Slatinách 3243/1, PSČ: 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 207306.

Zájemcem se považuje každá osoba, která má zájem o nabídku a uzavření obchodních služeb s Provozovatelem. Zájemce souhlasí s těmito obchodními podmínkami při odeslání vyplněného formuláře z portálu www.srovnavachypotek.cz. Zájemce vyplněným a odeslaným formulářem bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že je způsobilý k právním úkonům a že jsou jím poskytnuté údaje pravdivé.

Uvedené právní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů; GDPR

Zájemce rovněž bere na vědomí a bez výhrad souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Zájemce rovněž bez výhrad souhlasí, aby Provozovatel, zpracovával osobní údaje v rozsahu uvedeném ve vyplněném formuláři tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní položky formuláře za účelem posouzení žádosti o finanční produkt, jiné finanční a obchodní služby a dále jednání ve věci poskytnutí nabízeného produktu.

Výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu Zájemce s tímto zpracováním Provozovateli. Zájemce rovněž bezvýhradně souhlasí, že může být pro kontrolu uvedené identifikace kdykoliv kontaktovat telefonním, emailovým nebo poštovním způsobem (manuálním nebo automatizovaným). Provozovatel se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje Zájemce v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce, který se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:

Zájemce tímto dále uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním finančních služeb nebo které získáme později v souvislosti s poskytováním služeb vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

- Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů bude společnost Dům pojistek, s.r.o.; Ve Slatinách 3243/1, Praha 10; PSČ 10600, kontaktní adresou Masarykovo nám.396/5, Hodonín PSČ 695 01, IČ: 292 86 131 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@dumpojistek.cz a telefonním čísle 773 43 67 67.

- Účely zpracování a právní základy pro zpracování

Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování následujících finančních a pojišťovacích služeb, na kterých jsme se dohodli, konkrétně:

Zprostředkování spotřebitelského úvěru (úvěru na bydlení; úvěru jiného než na bydlení); Zprostředkování úvěru kromě spotřebitelského (podnikatelský úvěr, úvěr pro bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek, investiční, provozní aj.; Zprostředkování stavebního spoření ;Zprostředkování pojištění; Učinění nabídek pojištění u pojišťoven; Zprostředkování depozitních produktů (běžné či spořící účty, termínované vklady); Zprostředkování dalších finančních a pojišťovacích produktů

Marketingové oslovení za účelem nabídky zprostředkování výše uvedených produktů, či produktů spolupracujících společností (Dům pojistek, s.r.o.; Chytrá realitka, s.r.o.; webové stránky www.srovnavachypotek.czwww.srovnavacpojistek.czwww.hypotecnipomoc.czwww.dumpojistek.cz; Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění nabídky nebo smlouvy, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené služby, případně jsou zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem správce osobních údajů.

Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
•    zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
•    zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

V případě, že jste nám udělil nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.

Abychom zajistili, že Vám jsou z naší strany poskytovány služby řádně, dochází také ke zpracování Osobních údajů a dalších informací pro účely compliance kontrol a pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti z pohledu AML. Právním základem pro toto zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.

Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého marketingu, což je také náš oprávněný zájem.

Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o náš oprávněný zájem.

-    Příjemci osobních údajů

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
•    naši vázaní zástupci  a další obchodní zástupci, zaměstnanci
•    naše spolupracující finanční instituce (např. poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, banky, pojišťovny)
•    externí/interní compliance officer
•    externí/interní AML officer
•    poskytovatel informačního systému
•    Česká národní banka
•    pojišťovny na území ČR
•    spolupracující advokátní kancelář
•    Finanční analytický úřad
•    případně další státní orgány

•    spolupracující subjekty s naší společností – Dům pojistek,s.r.o.; využití webů – www.srovnavachypotek.czwww.srovnavacpojistek.czwww.hypotecnipomoc.czwww.dumpojistek.cz

-    Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Osobní údaje budeme mít rovněž uloženy po dobu 20 let za účelem dalšího marketingu, počínaje dnem, kdy byly zpracovány, respektive počínaje dnem, kdy došlo k ukončení poskytování služeb.

-     Vaše práva

Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

V případě zpracování Osobních údajů na základě uděleného souhlasu máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů před jeho odvoláním.

V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným výše máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Ceny

Využívání služeb dostupné na internetovém portálu www.srovnavachypotek.cz je zcela zdarma.

Závěrečná ustanovení

Zájemce bere na vědomí a souhlasí, že neveřejné nabídky, které mu budou sděleny na zákaznické lince nebo prostřednictvím emailové komunikace nebude dále šířit a sdělovat (např. ostatním poskytovatelům těchto služeb, finančním institucím atp.) V případě porušení tohoto ustanovení se zájemce zavazuje uhradit veškerou škodu, která vznikne Provozovateli.

Tyto podmínky jsou platné vždy v aktuálním znění na internetovém portálu www.srovnavachypotek.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění změnit. Nové podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich zveřejnění na portálu. Podmínkou využití služeb je přistoupení a souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zneužití těchto služeb uživateli nebo třetími osobami v důsledku nebo v souvislosti s využívaním těchto služeb.

Informace o samostatném zprostředkovateli, o zprostředkování spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru

Společnost Dům pojistek, s.r.o., IČ 29286131 poskytuje své služby v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, společnosti FitBrokers, s.r.o., IČ 24250571, se sídlem Sinkulova 329/48, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00 a v oblasti zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění jako vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele, společnosti OK KLIENT, a.s., IČ 29185114, se sídlem Mánesova 3014/16, Brno, PSČ 612 00. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Hypoteční kalkulačka

Vypočítejte si Vaši výši měsíční splátky snadno a rychle

Výše měsíční splátky činí: 6800 Kč

Za celou dobu splácení přeplatíte: 120000 Kč

Nezávazně srovnat hypotéky

(Celková výše, kterou si chcete půjčit)

měsíců

(Počet splátek v měsících)

%

(Úroková sazba vč. poplatků, desetinná tečka)


Spolupracujeme s těmito bankami

  • Komerční banka, a.s.
  • Česká spořitelna
  • Československá obchodní banka
  • Raiffeisen Bank
  • Oberbank, a.s.
  • Hypoteční banka